Śląski Klaster Kultury, Turystyki i Rekreacji

Śląski Klaster Kultury, Turystyki i Rekreacji powstał w 2013 roku, w ramach projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.3: transfer technologii i innowacji. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 636 546,51 zł (całkowita wartość projektu: 755 271,75 zł). Beneficjent projektu to Stowarzyszenie Instytut Wyszehradzki w Pszczynie, którego nazwa została zmieniona w marcu 2017 roku na Stowarzyszenie Centrum Działań Rewitalizacyjnych w Zabrzu. Realizacja zakresu rzeczowego projektu, w zakresie objętym niniejszym dofinansowaniem, przebiegała w latach 2013-2014.

Celem Śląskiego Klastra Kultury, Turystyki i Rekreacji jest odpowiednie wyeksponowanie i efektywniejsze wykorzystanie potencjału kulturowego i środowiskowego województwa śląskiego, zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej – a tym samym również inwestycyjnej – całego regionu, promocja jego walorów i budowanie pozytywnego wizerunku.

Klaster jest oparty na współpracy podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki, kultury i rekreacji (w tym instytucji kultury, muzeów, stowarzyszeń), przy współpracy branż usług okołoturystycznych, doradczych, firm działających w obszarze eventów, promocji i marketingu a także sfery B+R, instytucji otoczenia biznesu i uczelni wyższych. Współpraca ta opiera się na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych członków Klastra.

Rozwój Klastra przekłada się na m.in. na poprawę sytuacji gospodarczej regionu, nasilenie ruchu turystycznego opartego na wyjątkowym krajobrazie, walorach przyrodniczych i antropogenicznych oraz charakterystycznej dla regionu tradycji i folklorze, poprzez m.in.:

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną, obrazującą działalność Klastra:

http://www.prezentacja.slaskiklaster.pl/