Klastrowicze

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dane adresowe: ul. 1 Maja 50,
40-287 Katowice

Tel.: 32 25 77 000

Adres e-mail: rektorat@ue.katowice.pl

Strona WWW: http://www.ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Nauczanie rozpoczęto 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności Uczelni. Misją Uniwersytetu jest tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz kształcenie dla gospodarki i administracji, bazujące na najnowszych badaniach naukowych i stosowanych pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w oparciu o kapitał społeczny. W Uczelni realizowane są programy kształcenia oparte o bogate doświadczenia badawcze i eksperckie kadry nauczającej. W misję wpisuje się kreowanie liderów innowacji – ludzi przedsiębiorczych, odpowiedzialnych za dobro wspólne, myślących krytycznie, przygotowanych do profesjonalnego funkcjonowania zawodowego, rozwijanie kontaktów i sieci współpracy wykorzystujące i pomnażające światowy dorobek nauki.

Uniwersytet angażuje się w sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa, poczynając od macierzystego regionu. Jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą Uczelnią w regionie, prowadzącą badania naukowe w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych oraz kształcącą ponad 15.000 studentów na czterech wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. W oparciu o szeroko zakrojone badania naukowe, współpracę z gospodarką i wieloletnie doświadczenie w kształceniu ekonomistów, menedżerów, finansistów, ekonometryków i informatyków w Uczelni tworzy się nowoczesne, interaktywne programy nauczania. Jednym z nich jest program kształcenia na kierunku gospodarka turystyczna.

Obecnie Uniwersytet prowadzi kształcenie w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich - III stopnia i studiów podyplomowych. Podstawowa oferta dydaktyczna obejmuje między innymi takie kierunki jak: analityka gospodarcza, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, gospodarka i zarządzanie publiczne, gospodarka przestrzenna, gospodarka turystyczna, informatyka, informatyka i ekonometria, International Business (prowadzony w całości w języku angielskim), logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie. Uczelnia jest aktywnym członkiem sieci międzynarodowych takich jak EAIE, EUCEN, EUA, NAFSA, Prime Networking oraz EURASHE.

Uczelnia realizuje wiele projektów badawczych, edukacyjnych i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych w tym ze środków unijnych. W najbliższym czasie zostanie udostępnione Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, które dzięki zaawansowanej technologicznie, zintegrowanej infrastrukturze dydaktycznej i badawczej umożliwi: rozwój badań naukowych, usprawnienie procesu dydaktycznego oraz nowych, nastawionych na innowacyjność, form kształcenia i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.