Klastrowicze

Centrum Działań Rewitalizacyjnych w Zabrzu

Logo

Dane adresowe: ul. Wolności 262
41-800 Zabrze

Tel.: 730-337-339

Adres e-mail: biurocdr@gmail.com

promocja.biurocdr@gmail.com

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku. Zgodnie ze statutem, do podstawowych celów działalności Stowarzyszenia należy:
1. Promowanie województwa śląskiego oraz jego mieszkańców, kreowanie pozytywnego wizerunku regionu,
2. Podejmowanie działań służących rozwojowi i promocji kultury, turystyki i rekreacji w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe województwa śląskiego,
3. Badanie, ochrona i promowanie dziedzictwa technicznego i kulturowego, zwłaszcza w zakresie zachowania wartości historycznych dziedzictwa przemysłowego oraz rewitalizacji historycznych obiektów poprzemysłowych,
4. Aktywizowanie i integrowanie kapitału ludzkiego w województwie śląskim,
5. Wspieranie innowacyjności oraz działalności proekologicznej,
6. Wyrównywanie szans osób starszych, dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
7. Działalność edukacyjna i popularyzatorska,
8. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, firm, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych,
9. Promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego,
10. Wspieranie wymiany wiedzy, technologii, informacji, know-how i doświadczeń między organizacjami i podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi, uczelniami oraz sektorem B+R,Wspomaganie rozwoju i integracji wspólnot oraz społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie realizuje przedstawione wyżej cele m.in. poprzez aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu promocję województwa śląskiego w kraju i poza jego granicami. Do najważniejszych projektów Stowarzyszenia należą Śląski Klaster Kultury, Turystyki i Rekreacji, a także zrealizowane w 2013 przedsięwzięcia takie jak Industriada - Święto Szlaku Zabytków Techniki w Zabrzu oraz Śląska ExtraSchicht vol. 2 – Noc Kultury Przemysłowej wkompleksie poprzemysłowym Zollverein w Essen (Niemcy). Stowarzyszenie aktywnie wspiera także rozwój wiedzy na temat dziedzictwa przemysłowego m.in. poprzez opracowywanie i wydawanie publikacji temu poświęconych. Wspomniane wyżej przedsięwzięcia otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (m.in. Unii Europejskiej, Województwa Śląskiego czy Miasta Zabrze).