Finansowanie

Projekt pn. Śląski Klaster Kultury, Turystyki i Rekreacji jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,  Priorytet 1: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.3: transfer technologii i innowacji.

Całkowita wartość projektu: 974 479,42 PLN,

Wartość uzyskanego dofinansowania: 828 307,50 PLN.

Beneficjentem Projektu jest stowarzyszenie Instytut Wyszehradzki w Pszczynie.

Okres realizacji: lata 2013 – 2014.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.