Klastrowicze

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach dawniej: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dane adresowe: ul. Powstańców 17,
40-039 Katowice

Tel.: (32) 72 85 902

Adres e-mail: oddzial@oddzial.fundusz-silesia.pl

Strona WWW: http://www.oddzial.fundusz-silesia.pl

Fundusz Górnośląski S.A Oddział w Katowicach - dawniej Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła działalność 23 listopada 1992 roku jako Górnośląska Agencja Promocji Wspólnych Przedsięwzięć spółka akcyjna w Katowicach. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności Agencja istotnie przyczyniła się do pozytywnych zmian w gospodarce regionu angażując się aktywnie w przedsięwzięcia służące rozwojowi społeczno – gospodarczemu województwa śląskiego.

Najważniejszymi osiągnięciami GARR S.A. jest jej rola w przygotowaniu Kontraktu Regionalnego, powołaniu specjalnej strefy ekonomicznej, oraz efektywne wdrażanie programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zadania GARR S.A. w poszczególnych okresach jej działalności zmieniały się, również sama Agencja podlegała bardzo poważnym przekształceniom, jednak od samego początku koncentrowała się ona na sektorze małej i średniej przedsiębiorczości.

Z chwilą przystąpienia do UE rozpoczął się udział GARR S.A. w procesie wdrażania Funduszy Strukturalnych. Zanim jednak rozpisano konkursy i zaczęto przyjmować wnioski, Agencja wykonała ogromną pracę związaną z upowszechnieniem wiedzy o Unii Europejskiej, Funduszach Strukturalnych i dostępnych programach. Organizowano seminaria, szkolenia, warsztaty oraz indywidualne konsultacje dla beneficjentów. Efektem tych działań była imponująca liczba wniosków składanych przez przedsiębiorców oraz efektywne wykorzystywanie wszystkich środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorstw w województwie śląskim.

W kolejnych latach Agencja skupiła się na realizacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, posiadanej wiedzy i stałemu doskonaleniu się pracowników, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wyrosła na nowoczesną instytucję europejską, która wyróżnia się wysoką jakością świadczonych usług i rzetelnością w realizacji powierzonych zadań.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych wspierających rozwój i restrukturyzację regionu, GARR S.A. jest obecnie instytucją najlepiej przygotowaną do wdrażania programów pomocy dla przedsiębiorstw w województwie śląskim.

Na kompetencje GARR S.A. do pełnienia roli instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie programów rozwojowych dla przedsiębiorstw składają się:

Z dniem 1 stycznia 2015 GARR S.A. połączyła się z Funduszem Górnośląskim S.A. Głównymi celami połączenia było: lepsze wykorzystanie zasobów grupy kapitałowej w wyniku efektu synergii, poprawa efektywności zarządzania realizowanymi projektami, a także lepsze wykorzystanie kapitału. W wyniku konsolidacji powstała duża instytucja finansowa wspierająca przedsiębiorczość w regionie. Połączenie potencjału i doświadczenia obu firm pozwoli na stworzenie szerszej i bogatszej oferty, szybsze reagowanie na potrzeby przedsiębiorców oraz lepsze wykorzystanie środków, szczególnie w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.